Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

2075-07-13

2075-07-13


आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा नागरिकताको प्रगति विवरण

महिना वंशज अंगीकृत वैवाहिक
अंगीकृत
प्रतिलिपी घुम्ति सिविर जम्मा कैफियत
पुरुष महिला जम्मा
पुरुष महिला जम्मा पुरुष महिला जम्मा
श्रावण २०७ १४३ ३५० १२९ ३६ १६५ - - - ५१६  
भाद्र ११४ ५० १६४ ६१ २९ ९० - - - २५६  
असोज ११९ ६६ १८५ ८१ ३७ ११८ - - - ३०५  
कार्तिक ३६५ १५३ ५१८ १४२ ४४ १८६ - - - ७०४  
मंसिर २१६ १३१ ३४७ १४७ ४५ १९२ ८९५ ६९९ १५९४ २१३५  
पौष १३२ १३६ २६८ १२८ ४९ १७७ - - - ४४६  
माघ ८१ ७४ १५५ ८५ ३३ ११८ - - - २७५  
फागुन ९४ १२२ २१६ ८९ ३४ १२३ ३३९  
चैत्र २१८ २१६ ४३४ ११३ ४१ १५४ ३९३  
वैशाख ३५० २७३ ६२३ १५२ ३२ १८४ २१३ २१३ ४२६ १२३३  
जेठ ३२७ ३१६ ६४३ १२७ ५९ १८६ ३३४ ३७४ ७०८ १५३७  
असार २३६ ३०५ ५४१ १३९ ४९ १८८ ७२९  
जम्मा

२४५९

१९८५ ४४४४ १२ १३९३ ४८८ १८८१ १४४२ १२८६ २७२८ ९०५३