Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

ठेगाना : बैतडी

फोन नं : 095520233, 095520133

फ्याक्स : 095520535

इमेल : daobaitadi@moha.gov.np, dao.baitadi@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/baitadi73/

Twitter : https://twitter.com/baitadi73

मातहतका कार्यालयहरु