Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

10 महिना अगाडी

2076-05-02


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट नागरिकता सम्बन्धी आ.ब.२०७६/७७को  प्रगती विवरण

महिना

वंशज

अंगीकृत

वैवाहिक अंगीकृत

प्रतिलिपी

घुम्ति सिविर

जम्मा

त्याग/रद्द/बदर

फाइल

 

पुरुष

महिला

जम्मा

 

पुरुष

महिला

जम्मा

पुरुष

महिला

जम्मा

 

श्रावण

२०२

१८१

३८३

१४०

३७

१७७

-

-

-

५६०

 

भाद्र

२५५ १५२ ४०७ १३९ ४२ १८१ - - - ५८८

 

असोज

१४३ ९९ २४२ 113 ३२ १४५ - - - ३८७

 

कार्तिक

२६६ १६९ ४३५ १२७ ४४ १७१ - - - ६०६

 

मंसिर

२२४ १७४ ३९८ १५३ ५८ २११ - - - ६१०

 

पौष

१३४ ११३ २४७ १०० ३० १३० - - - ३७७

 

माघ

१२४ ९६ २२० १०२ २६ १२८ - - - २५०

 

फागुन

८४ ८४ १६८ ८४ २२ १०६ - - - २७४

 

 

चैत्र

                         

 

 

वैशाख

                         

 

 

जेठ

                         

 

 

असार

                         

 

 

जम्मा

१४३२ १०६८ २५०० ९५८ २९१ १२४९ ३६५२