Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी


मिति ProActive Disclosure विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-04-07 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी आ.ब. २०७७/७८ चौथो त्रैमासिक असार मसान्तको विवरण
13 दिन अगाडी
2077-10-09 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी आ.ब. २०७७/७८ दोस्रो त्रैमासिक पौष मसान्तको विवरण
6 महिना अगाडी
2077-08-05 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी आ.ब. २०७७/७८ प्रथम त्रैमासिक असोज मसान्तको विवरण
8 महिना अगाडी
2076-10-20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी आ.ब. २०७६/७७ दोस्रो त्रैमासिक पौष मसान्तको विवरण
2076-10-20
2076-10-04 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी असोज मसान्तको विवरण
2076-10-04