Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

सूचनाको हक र्कायान्वयन


मिति सूचनाको हक र्कायान्वयन विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-30 गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण
9 महिना अगाडी
2076-05-30 सूचना अधिकारीको विवरण
9 महिना अगाडी

सहायक पेज