Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

2075-07-13

2075-07-13


आर्थिक वर्ष ०७४।७५ मा नागरिकताको प्रगति विवरण

महिना वंशज अंगीकृत वैवाहिक
अंगीकृत
प्रतिलिपी घुम्ति सिविर जम्मा कैफियत
पुरुष महिला जम्मा
पुरुष महिला जम्मा पुरुष महिला जम्मा
श्रावण ३१३ ३३१ ६४४़ १५७ ३८ १९५ ५३० ७०६ १२३६ २०८२ प्रतिलिपि समेत
भाद्र २०३ ११२ ३१५ ८१ १७ ९८ ४१५ ,,
असोज २९० ९७ ३८७ १३० ३५ १६५ ५५३ ,,
कार्तिक २७० १५० ४२० १०३ ५५ १५८ ५७९ ,,
मंसिर १२२ ६९ १९१ ९७ ८५ १८२ ३७४ ,,
पौष १५६ ११६ २७२ १२३ ८५ २०८ ४८१ ,,
माघ १४८ ११६ २६४ ११९ ३२ १५१ ४१६  
फागुन १३३ ७९ २१२ ११० ३६ १४६ ३५८ ,,
चैत्र १८० ९८ २७८ १०७ ३९ १४६ ४२५ ,,
वैशाख २५६ ११७ ३७३ १०४ ३२ १३६ ५१७ ४५४ ९७१ १४८१ टोलिवाट ७ वैबाहिक अंगिकृत सहित
जेठ ३८३ १७६ ५५९ १३६ ३८ १७४ ९१ ८९ १८० ९१४ ,,
असार २१५ १४३ ३५८ १२६ ५० १७६ १७० २४१ ४११ ९४७ ,,
जम्मा

२६६९

१६०४ ४२७३ १९ १३९३ ५४२ १९३५ १३०८ १४९० २७९८ ९०२५ ,,