Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

सिफारिस तथा प्रमाणित

शुल्क

निवेदनमा रु.१०/-को टिकटलाग्ने समय

अन्य निकायमा बुझ्नु पर्ने भएमा बाहेक सोही दिन

कागजातहरु

क) आदिवासी जनजाती 

 1. आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको परिचयपत्र ।
 2. सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
 3. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन।
 4. नाबालक भए नाबालक परिचयपत्र सहित बाबु आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
 5. स्थायी ठेगाना बैतडी जिल्ला बाहेक अन्य जिल्ला भए बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र ।
 6. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

ख) भारतिय पेन्सनरको पारिवारिक विवरण लगायतको सिफारिस

 1. रित पुर्वकको निवेदन साथ पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो ।
 2. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।
 3. निवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको सक्कल तथा फोटोकपी ।
 4. पेन्सनपट्टाको फोटोकपी लगायत प्रमाण खुल्ने अन्य कागजातहरु ।

ग) नाता प्रमाणित

 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको पारिवारिक विवरण खुलेको सिफारिस ।
 2. नाता प्रमाणित गरिलिने सबैको नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
 3. नाता प्रमाणित गरिलिने सबैको पासपोर्ट साइजको २/२ प्रति फोटो ।
 4. मृतकको हकमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
 5. विवाहिताका लागि विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पेन्सनरको हकमा पेन्सनपट्टा ।
 6. स्थानीय तहबाट भएको नाता प्रमाणित ।
 7. रितपुर्वकको निवेदन । 

घ) नामथर, वतन प्रमाणित

 1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको पारिवारिक विवरण खुलेको सिफारिस ।
 2. पेन्सनपट्टा, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र वा अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरु ।
 3. स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालै खिचिएको स्तरिय अटो साइजको फोटो २ प्रति ।
 4. रितपुर्वकको निवेदन ।

ङ) पारिवारिक विवरण प्रमाणित

 1. रितपुर्वकको निवेदन ।
 2. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको पारिवारिक विवरण खुलेको सिफारिस ।
 3. पेन्सनपट्टा, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र वा अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरु ।
 4. स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालै खिचिएको स्तरिय अटो साइजको फोटो २ प्रति ।
 5. मृतकको हकमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
 6. परिवारका सबै सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल एवं फोटोकपी नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्र ।अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रहरु ।

च) नामथर,जात, उमेर आदि स-सानो संशोधनका लागि सिफारिस

 1. व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
 2. नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, विद्यालयको सिफारिस, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयको सिफारिस ।
 3. स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रतिवेदन सिफारिस ।

(एस.ई.ई.को रिजल्ट आएको ६ महिना भित्र मात्र सर्टिफिकेटमा नै संशोधन हुन्छ अन्यथा दुइटा अलग अलग व्यक्ति नभइ एकै हो भन्‍ने व्यहोराको सिफारिस मात्र पाइने ।  )नोट: एस.ई.ई. दिएको ६ महिना भन्दा बढी भएमा उमेर सच्चिने छैन)

छ) एकै व्यक्ति सिफारिस (जन्ममिति, ठेगाना, नामथर, विचको हिज्जे आदि )

 1. नागरिकता प्रमाणपत्र सहित व्यहोरा खुल्ने रितपुर्वको निवेदन ।
 2. कुन-कुन कागजातमा विवरण फरक परेको हो सो को सक्कल र फोटोकपी ।
 3. सम्वन्धित वडा कार्यालयको व्यहोरा खुलेको सिफारिस ।
 4. आवश्यक्तानुसार प्रहरी प्रतिबेदन माग गर्न सकिने ।

ज) अन्य विवरण प्रमाणित

 1. रितपुर्वकको निवेदन
 2. स्थानीय निकायको विषयगत सिफारिस ।
 3. सम्बन्धित कागजातहरुको सक्कल तथा फोटोकपी ।
 4. निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा फोटोकपी ।
 5. अन्य सम्बन्धित ऐन नियमानुसारका कागजात


प्रक्रियाहरु

कोठा नं.३ प्रशासन फाँट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
दया राम थारु -

प्रसाशन शाखा
(कोठा नं - 3)

गुनासो सुन्ने कर्मचारी
राजेन्द्रदेव पाण्डे
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-05-17 19:48:44

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

Powered By: ProActive Developers