Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द पौडेलद्वारा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६को उपदफा ३ बमोजिम जारी गरिएको आदेश