Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीका प्र.जि.अ.बाट निषेधाज्ञालाई निरन्तरता