Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

बिवाह सम्बन्धी 

सि.नं.

सेवा सुबिधाहरुको बिबरण

आवस्यक पर्ने कागजपत्रहरू/प्रमाणपत्रहरू

लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जिम्मेवार कर्मचारी/ शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

क्षतिपुर्ती सम्बन्धी ब्यवस्था

कै

१-

बिवाह दर्ता सम्बन्धी

१) नेपाली केटा र नेपाली केटीको विवाह सम्बन्धी कार्य (कोट म्यारिज )

क) प्रचलित कानून अनुसार विवाह गर्न उमेर पुगेका बरबधुले तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम पेश गर्नुपर्ने ।

ख) अविवाहित प्रमाणित नेपाल सरकारको राजपत्राकिंत अधिकृतको सिफारिस वा गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस ।

ग) नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

घ) अन्य जिल्लामा बसोबास गर्नेको हकमा हाल आवेदन पेश गरेको जिल्लामा १५ दिन देखि बसोबास गर्दै आएको प्रमाण ।

ङ) वरबधुको ७/७ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

च) आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने ।

 (यस कार्यालयमा वरबधु आइ सम्पूर्ण आवश्यक कागजात पेश गरी निवेदन पेश गरेको दिनले सोह्य दिनको दिन प्रमाण पत्र पाइने । )

२) नेपाली र विदेशी वा विदेशी/विदेशी बिचको विवाह सम्बन्धी कार्य (कोट म्यारिज )

क) प्रचलित कानुन अनुसार विवाह गर्न उमेर पुगेका बरबधुले तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम पेश गर्नेपर्ने ।

ख) नेपालीको हकमा अविवाहित प्रमाण पत्र र नागरिकताको छायाकपी

ग) विदेशीको हकमा म्याद नसकिएको राहदानी तथा नेपाली भिसाको प्रतिलिपि

घ) सम्बन्धित राजदूतावास वा देशको No Objection  Letter

ङ) वरबधुको ७/७ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

च) आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने ।

३) अन्य विवाह दर्ता सम्बन्धी कार्य (पोस्ट म्यारीज)

क) प्रचलित कानून अनुसार विवाह गर्न उमेर पुगेका बरबधुले तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम पेश गर्नुपर्ने ।

ख)  नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

ग) स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

घ) वरबधुको ८/८ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

ङ्) जम्मा तिनजनाको साक्षीको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

निवेदन पेश भएकै दिन प्रकृया प्रारम्भ गरिने

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट 

प्र.जि.अ./सहायक प्र.जि.अ.

शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..

 

 

२. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी  यस कार्यालयमा दर्ता गरेको विवाह दर्ता वा अन्य विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी माग गर्दा पति वा पत्नीले हस्ताक्षर गरी निवेदन पेश गर्नुपर्ने । निवेदन पेश भएकै दिन  निवेदनमा रु.१०/- को टिकट 

प्र.जि.अ./सहायक प्र.जि.अ.

शाखा हेर्ने ना.सु.

स.प्र.जि.अ. को हकमा प्र.जि.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जि.अ..