Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

गजेन्द्र बहादुर चन्द


गजेन्द्र बहादुर चन्द


गजेन्द्र बहादुर चन्द
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9749501695
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १०