Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक स्तर(ना.सु. र खरिदार तथा चौथो र पाचौं तह) कर्मचारीहरुका लागि ३० दिने सेवाकालीन तालिम