Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचनाको हक र्कायान्वयनमिति सूचनाको हक र्कायान्वयन विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-30 गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण
6 महिना अगाडी
2076-05-30 सूचना अधिकारीको विवरण
6 महिना अगाडी

सहायक पेज